Capella de Ministrers: Plant d’Amor

Música i poesia del Segle d’Or al voltant 
de Joan Brudieu i Ausiàs March 

Carles magraner, director

Dissabte 18 |  20:30h | Claustre

En la cort aragonesa de Nàpols, a València, Barcelona i en totes les ciutats del regne d’Aragó, la música que va sonar en els dos últims terços del segle XV no va poder ser molt distinta entre sí, encara que des de 1443 i, almenys, fins a mitjans de la dècada dels setanta, Nàpols actuara com a centre i la resta del regne aragonès com perifèria. Un centre a l’avantguarda de la música europea de l’època, franc-flamenca i italiana sobretot, en el qual al costat de les cançons van sonar les danses, unes vegades adaptacions de la música vocal i altres peces de factura nova creades pels ministrers al servei de la cort d’Alfons el Magnànim, amb el qual s´obri un dels capítols més brillants de la història del regne aragonés tant al terreny polític com al cultural. Fill de Fernando I de Antequera i de Na Leonor de Alburquerque, va saber fer realitat un somni: convertir-se en un dels prínceps del Renaixement no en sòl hispà sinó a Itàlia, després de la conquesta del regne de Nàpols. 

Ausiàs March va nàixer en 1397 i va participar en les expedicions que el rei Magnànim va realitzar pel Mediterrani, de qui va ser falconer major, retirant-se en 1425 a Gandia on va començar a escriure la seva obra poètica. Va morir a València el 3 de març de 1459. 

En la corte aragonesa de Nápoles, en Valencia, Barcelona y en todas las ciudades del reino de Aragón, la música que sonó en los últimos tercios del siglo XV no pudo ser muy distinta entre sí, aunque desde 1443 y, al menos, hasta mediados de la década de los setenta, Nápoles actuaría como centro y el resto del reino aragonés como periferia. Un centro en vanguardia de la música europea de la época, franco-flamenca e italiana sobre todo, en el cual junto a las canciones sonaron las danzas, algunas veces adaptaciones de la música vocal y otras piezas nuevas creadas por los ministriles al servicio de la corte de Alfonso el Magnánimo, con el cual se abre uno de los capítulos más brillantes de la historia del reino aragonés, tanto en el terreno político como en el cultural. Hijo de Fernando I de Antequera y de Na Leonor de Alburquerque, supo hacer realidad un sueño: convertirse en uno de los príncipes del Renacimiento, no en suelo hispano, sino en Italia, tras la conquista del reino de Nápoles.

Ausiàs March nació en 1397 y participó en las expediciones que el rey Magnánimo realizó por el Mediterráneo, de quien fue halconero mayor, retirándose en 1425 a Gandía donde comenzó a escribir su obra poética. Murió en Valencia el día 3 de marzo de 1459.

CAPELLA DE MINISTRERS
Carles Magraner

Elia Casanova, soprano
Albert Riera, tenor
Víctor Sordo, tenor
Beltrán Iraburu, baríton
Carles Magraner, viola d’arc
Robert Cases, tiorba i guitarra renaixentista